Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Splošni Pogoji Poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA gospodarske družbe MAMUT ŠPORT, TURIZEM, D.O.O.   

 

1.) SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA urejajo:

 • pogoje prodaje storitev oz. turističnih aktivnosti in aranžmajev ter njihovo izvedbo, ki jih organizira MAMUT ŠPORT d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik) in pogoje prodaje storitev in produktov tretjih oseb za katere ponudnik posreduje pri prodaji,
 • uporabo spletne predstavitve https://www.slovenija.eu.comin  http://www.mamut-sport.si/, katerega imetnik je MAMUT ŠPORT, TURIZEM, d.o.o.

V teh splošnih pogojih je za udeleženca aktivnosti oz. naročnika storitve uporabljen enoten izraz kupec oz. potnik. 

Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vsakogar, ki obišče oz. uporablja spletno predstavitev ponudnika in kupce, ki s ponudnikom sklenejo pogodbo za katero od storitev ali aktivnosti, ki jih v okviru svoje dejavnosti izvaja in ponuja ponudnik.

Z uporabo spletne predstavitve se obiskovalec oz. uporabnik le te, izrecno strinja z uporabo in sprejema te splošne pogoje poslovanja ponudnika. Kupec oz. udeleženec je seznanjen in se strinja, da ga v primeru nakupa določenih aktivnosti ali storitev, zavezujejo tudi splošni pogoji in pogodbena določila tretjih oseb/ponudnikov.

 

2.) STORITVE

MAMUT ŠPORT d.o.o. je potovalna agencija, ki:

 • posreduje pri prodaji športnih aktivnosti in doživetij, ki jih organizirajo drugi izvajalci (rafting, soteskanje, jadralno padalstvo, akrobatsko letenje, ledeno plezanje, zipline,…);
 • prodaja izlete po Sloveniji pri katerih nastopa  kot organizator izleta;
 • posreduje pri prodaji izletov drugih organizatorjev, kjer nastopa kot pooblaščeni prodajalec oz. posrednik;
 • izvaja vse vrste prevozov po Sloveniji in po dogovoru tudi drugje po Evropi;
 • oddaja športne rekvizite in opremo (kolesa, skiroje in SUP-e….);

V nadaljevanju, so vse naštete športne aktivnosti, doživetja, dejavnosti in storitve, ki jih ponuja in izvaja MAMUT ŠPORT d.o.o., imenovane storitve oz. aktivnosti.

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta ponudnik in kupec za eno od vrst storitev ali aktivnosti, ki jo v okviru svoje dejavnosti izvaja ponudnik. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo  za storitve in aktivnosti, ki jih organizira ponudnik in tudi za prodajo storitev in aktivnosti drugih organizatorjev pri katerih ponudnik nastopa v vlogi posrednika oz. pooblaščenega prodajalca. 

Vse športne aktivnosti in doživetja, ki jih v okviru svoje dejavnosti ponuja in prodaja ponudnik, izvajajo drugi, zunanji izvajalci oz. zunanji ponudniki, ki določajo pogoje pod katerimi se bo športna aktivnost oz. doživetje izvedlo, kupec pa je te pogoje dolžan upoštevati in jih spoštovati. Zunanji izvajalci športnih aktivnosti in doživetij so v celoti odgovorni za varno in profesionalno izvedbo storitve. Za prodajo storitev in aktivnosti  zunanjih izvajalcev oz. ponudnikov, tako poleg teh splošnih pogojev, veljajo tudi zahteve in splošni pogoji zunanjih izvajalcev oz. zunanjih ponudnikov. Kupec izrecno soglaša z določili in uporabo splošnih pogojev izvajalcev in ponudnikov, za katere storitve in aktivnosti posreduje oz. jih prodaja ponudnik.

V primeru, da je pri posameznem individualnem  aranžmaju oz. storitvi za katero se naročnik dogovori posebej določeno drugače kot določajo ti splošni pogoji poslovanja velja določilo, ki je navedeno  v posebni  pogodbi.

 

3.) SKLENITEV POGODBE, REZERVACIJA

Pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena, ko ponudnik s strani kupca na transakcijski račun prejme znesek  rezervacije, ki predstavlja 30% cene izbrane storitve ali aktivnosti. Rezervacija se šteje za vplačano, ko ponudnik prejme znesek rezervacije na svoj transakcijski račun.

V primeru rezervacije oz. naročila storitve preko elektronske pošte ali spletne aplikacije,  je pogodba med kupcem in ponudnikom sklenjena, ko ponudnik potrdi nakup z elektronskim sporočilom in ko ponudnik na transakcijski račun prejme znesek rezervacije. 

Ponudnik rezervacije za aktivnosti oz. storitve sprejema:

– neposredno, v eni  od dveh  poslovalnic in sicer:

 • na Bledu, Cesta svobode 4a in
 • v Ljubljani, Trg Osvobodilne fronte 13,

– preko telefonske številke 040121900,

– po elektronski pošti na naslov:   mamut.slovenija@gmail.com,

– preko spletne aplikacije: http://www.mamut-sport.si/in  https://www.slovenija.eu.com,

– preko spletnih aplikacij drugih ponudnikov, ki posredujejo pri prodaji storitev/aktivnosti, ki jih organizira in prodaja ponudnik  MAMAUT  ŠPORT d.o.o. V primeru, ko kupec rezervira aranžma preko spletnih aplikacij drugih ponudnikov, kupca zavezujejo tudi splošni pogoji in pravila drugih ponudnikov. 

Ponudnik kot prijavo šteje tudi vsako ustno naročilo, ki vsebuje ime in priimek kupca/udeleženca in morebitnih ostalih udeležencev, številko plačilne kartice ali drugega plačilnega instrumenta ali kakšno drugo dejanje, ki kaže na to, da je udeleženec posredoval podatke za namen prijave.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v roku 24 ur od sklenitve pogodbe preveri ali je storitev oz. aranžma mogoče izvesti in udeleženca obvesti o tem ali je storitev/aktivnost možno izvesti. V kolikor aktivnosti ni mogoče izvesti, kupec pa je že plačal rezervacijo na ponudnikov račun, ponudnik vrne kupcu plačano rezervacijo. 

Udeleženec je dolžan ob prijavi navesti popolne in točne podatke, ki jih zahteva ponudnik oziroma izvajalec storitve/aktivnosti. V primeru da udeleženec ne navede pravilnih in točnih podatkov v celoti odgovarja za stroške in posledice, ki bi zaradi tega nastale.

 

4.) PLAČILA

Cene aranžmajev oz. storitev so navedene v evrih (EUR) z že vključenim DDV-jem.

Kupec lahko storitev/ aktivnost plača:

-neposredno v eni od poslovalnic, z gotovino ali kreditno (plačilno) kartico, v skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij,

-po izdanem predračunu na transakcijski račun ponudnika,

-preko spletne predstavitve https://www.slovenija.eu.com,

-preko spletne predstavitve pogodbenih partnerjev, ki posredujejo pri prodaji storitev MAMUT ŠPORT d.o.o.

Kupec je dolžan plačati celoten znesek storitve/aktivnosti najkasneje na dan, ko se bo aktivnost izvajala in  pred začetkom aktivnosti. V nasprotnem primeru ponudnik šteje, da je kupec odstopil od pogodbe. Samo v primeru celotnega plačila si bo kupec pod dogovorjenimi pogoji zagotovil prosto mesto za dogovorjeno storitev/aktivnost. 

 

5.) ODSTOP IN SPREMEMBA POGODBE

Ponudnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru če pred ali med izvedbo aktivnosti nastopijo okoliščine (višja sila, vremenske razmere, tudi slaba fizična pripravljenost udeleženca,..,) katerim se ni bilo mogoče izogniti in jih preprečiti in za organizatorja pomenijo upravičen razlog, da aktivnosti ne izvede, zlasti če oceni,  da obstoji možnost da je kupec izpostavljen kakršnikoli nevarnosti; v  primeru, da ponudnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki niso na strani kupca, ponudnik vrne kupcu vse stroške rezervacije.

Ponudnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru, da se za posamezno storitev ne prijavi zadostno število kupcev, ki je predvideno za posamezno storitev oz. aktivnost. Najmanjše število udeležencev pri katerem je ponudnik pripravljen izvesti posamezno storitev oz. aktivnost je objavljeno v programu posamezne storitve oz. aktivnosti. V primeru odstopa pogodbe zaradi premajhnega števila prijav za posamezno aktivnost, lahko ponudnik odstopi od pogodbe najkasneje 1 uro pred predvideno uro za izvedbo aktivnosti. V tem primeru ponudnik vrne kupcem že vplačan znesek, ne odgovarja pa kupcu za kakršnokoli škodo  zaradi odstopa od pogodbe.

Kupec lahko odstopi od sklenjene pogodbe najkasneje 48 ur pred začetkom aktivnosti. V tem primeru ponudnik vrne kupcu že plačano rezervacijo. V primeru, da pogodbo odpove kupec kasneje kot 48 ur pred začetkom aktivnosti ali kupec ne odstopi od pogodbe in se ne pojavi na dogovorjenem kraju ob dogovorjenem času, ponudnik obdrži znesek rezervacije.

 

6.) REŠEVANJE REKLAMACIJ

Kupec je dolžan reklamirati storitev takoj na izletu, predstavniku ponudnika. V kolikor na licu mesta ni mogoče rešiti težave oz. odpraviti pomanjkljivosti, mora kupec  zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih in podrobnostih in pisni zahtevek za odpravo napake nasloviti na ponudnika, najkasneje v 30. dneh po končanju aktivnosti oz. ko je storitev opravljena. 

Ponudnik je na pisno zahtevo kupca dolžan odgovoriti v roku 8 dni po prejemu zahtevka.

 

7.) OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik skrbi za dobro izvedbo storitev, ki jih izvaja v lastni režiji in izbiro pogodbenih partnerjev, ki sodelujejo pri izvedbi storitve/aktivnosti. Ponudnik je dolžan izvesti storitev oz. aktivnost kot je navedeno v programu in odgovarja za delno ne realizirane ali nerealizirane storitve /aktivnosti, kot je opisano v tč. 5.

Ponudnik ne odgovarja za kvalitetno izvedbo storitev, aranžmajev in aktivnosti pri katerih ponudnik ne nastopa kot organizator, ampak ponudnik nastopa zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe. Ponudnik prav tako ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi kupcu  nastala v zvezi oz. pri udeležbi ali sodelovanju pri aktivnostih, pri katerih ponudnik ne nastopa kot organizator, ampak ponudnik nastopa zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe. V teh primerih ponudnik odgovarja zgolj za posredovanje.

 

8.) TVEGANJA

Aktivnosti in storitve, ki jih izvaja ponudnik so namerno oblikovane in organizirane tako, da stranke oz. kupci do cilja dostopajo po neoznačenih poteh, prometne povezave in infrastruktura so običajno slabe in so lahko drugačne od tistih v matični državi kupca.

Posamezne aktivnosti vključujejo fizično aktivnost, ki je lahko zahtevna tako, da zahteva kondicijsko pripravljenost kupca. Ali je storitev ali aranžma primerna oz. ustreza fizični pripravljenosti, zdravstvenem stanju in starosti kupca, je dolžan oceniti in preveriti kupec sam.  Ponudnik v zvezi s tem, da kupec za posamezno aktivnost ni dovolj dobro fizično pripravljen, ali njegovo zdravstveno stanje za aktivnost ni primerno ali je neprimerne starosti za udeležbo na aktivnosti, ne nosi nobene odgovornosti in kupcu odškodninsko ne odgovarja.  Posamezne aktivnosti in aranžmaji so lahko tvegani in vključujejo tveganja resnih telesnih poškodb, invalidnosti  in tudi smrti. Obstoji verjetnost, da so  posamezni kraji kjer se izvajajo posamezne aktivnosti in aranžmaji  težje dostopni ali nedostopni predvsem za medicinsko oskrbo.

Kupci so dolžni sami skrbeti za svojo lastnino in osebne predmete in so jih dolžni varovati. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo, izgubo ali uničenje predmetov, ki so v lasti kupca.

 

9.) OSEBNI PODATKI

Ponudnik zbira, obdeluje in posreduje osebne podatke zaradi izvedbe sklenjenih pogodb oz. rezervacij storitev oz. aktivnosti ter za  izvajanje potrebnih ukrepov pred sklenitvijo le teh vse v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta in Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Kupec s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo ponudniku posredovanih podatkov tudi za namene statistične obdelave, neposrednega trženja,  pošiljanja obvestil povezanih s storitvijo, nadzora kvalitete, in obveščanja o ponudbi ponudnika in njegovih poslovnih partnerjev,  pri čemer sme ponudnik za zadnje navedeni namen osebne podatke kupcev kot so ime priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, posredovati zunanjemu izvajalcu, ki takšna obvestila o ponudbi personalizira oz. odpošlje.  Če kupec obdelave podatkov ne želi, lahko to izjavi ob prijavi, lahko pa soglasje prekliče naknadno.

Kupec je dolžan skrbeti za varnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo za storitev, aranžma oz. aktivnost.

V kolikor pride do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov, ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati kupcu.

 

10.) PREVOZI

Ponudnik (v tej točki imenovan kot prevoznik) opravlja tudi več vrst prevozov in sicer v okviru izvajanja turističnih aktivnosti, prav tako pa opravlja občasne prevoze po željah strank po Sloveniji  in taxi prevoze po Bledu. Vozila s katerimi ponudnik opravlja prevoze imajo licenco za prevoz potnikov, vozila so ustrezno zavarovana in ustrezajo zakonskim zahtevam, prav tako ima ponudnik za zavarovanje potnikov sklenjeno obvezno zavarovanje potnikov pri Zavarovalnici Triglav d.d., ki je všteto v ceni prevoza.

Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik/ponudnik in potnik. S pogodbo, ki jo sklene z naročnikom prevoza se prevoznik zavezuje, da bo potnika pod pogoji iz pogodbe prepeljal na določeno destinacijo ob določeni uri, z ustreznim vozilom.

Potnik v vozilu ne sme kaditi, jesti,  uničevati vozila, ga onesnaževati, odpirati vrat med vožnjo, itd…. Potnik odgovarja za škodo, ki jo povzroči na vozilu z nedovoljenim ravnanjem.

Prevoznik lahko odkloni prevoz potnika v naslednjih primerih:

 • če potnik ne upošteva varnostnih napotkov prevoznika ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru,
 • če se potnik neprimerno ali agresivno vede, s čimer predstavlja nevarnost za vožnjo, ogroža varnost drugih potnikov in voznika ali druge potnike spravlja v neugoden položaj ali jih nadleguje,
 • s seboj prenaša nevarno prtljago.

V zgoraj navedenih primerih prevoznik ni dolžan vrniti plačane prevoznine in ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala potniku.

 

ZAMUDA

V primeru zamude potnika, kar pomeni da se potnik ne pojavi ob dogovorjeni uri, na dogovorjenem mestu, se šteje prevozna pogodba za razvezano. Morebitnih že plačanih zneskov (rezervacijo) ali prevoznine prevoznik potniku ni dolžan vrniti.

Potnik mora pri dogovarjanju s prevoznikom za prevoz (zlasti v primeru povezave z drugim prevozom oz. prevoznikom), predvsem glede ure odhoda iz dogovorjenega mesta, upoštevati  možnost zamude zaradi vremenskih in  prometnih razmer na cestah (zastoji, prometne nesreče). Glede določitve ustrezne ure odhoda potnik sam nosi vso odgovornost, da bo pravočasno prišel na želeni kraj.

V primeru, da ponudnik zamuja z uro odhoda za več kot 30 minut, lahko potnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo prevoznine.

V primeru zamude prevoznika, ki je posledica cestnih zastojev, prometnih nesreč in drugih okoliščin, ki jih prevoznik ni mogel predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti s skrbnostjo dobrega gospodarja , prevoznik potniku ne odgovarja za škodo. 

PREKINITEV PREVOZA

V kolikor pride med prevozom do okvare vozila (prevoz se prekine), ima potnik pravico od prevoznika zahtevati da ga skupaj s prtljago z drugim primernim vozilom prepelje do dogovorjenega kraja ali pa odstopiti od pogodbe in zahtevati povračilo prevoznine.  Prevoznik je dolžan v primeru okvare vozila najkasneje v roku 5 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare vozila zagotoviti nadomesti prevoz, v nasprotnem primeru je dolžan vrniti potniku že plačano prevoznino.  V primeru okvare vozila, ko je prevoznik priskrbel nadomestni prevoz, potnik ni upravičen do povračil prevoznine ali kakršnekoli odškodnine.

V primeru, da izvedba prevoza ni možna ali da pride do prekinitve prevoza zaradi višje sile (okoliščine, ki so neodvisne od volje strank in jih ne bi mogla preprečiti niti skrbna stranka, npr. izredno slabe vremenske razmere), izrednih okoliščin ali razloga za katerega ne odgovarja prevoznik (npr. prometna nesreča, prometni zastoj,…) in zaradi tega pravočasno nadaljevanje vožnje ni mogoče, potnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli (drugih) stroškov in škode, razen če je prišlo do ne izvedbe prevoza ali do prekinitve prevoza zaradi naklepa ali hude malomarnosti prevoznika.

Prevoznik ne odgovarja za škodo, ki nastane potniku zaradi zamude ali prekinitve potovanja, razen, če potnik dokaže, da je škoda nastala zaradi hude malomarnosti prevoznika.

Odškodninski zahtevek zaradi zamude ali prekinitve vožnje  mora potnik nasloviti na prevoznika v roku 8 dni od dneva, ko je potovanje končano.  

Potnik in prevoznik se s prevozno pogodbo dogovorita tudi za prevoz in ceno prevoza prtljage. Prevoznik določi dovoljeno število kosov, težo in dimenzijo prtljage, glede na kapacitete  prevoznega sredstva s katerim bo izvajal prevoz. Prevoznik lahko zavrne prevoz prtljage po lastni oceni, če količina, teža in dimenzije ne ustrezata zahtevam prevoznika, če je prtljaga neustrezno zapakirana ali če gre za prevoz takšne prtljage, ki lahko predstavlja nevarnost za varnost in zdravje ostalih potnikov. Potnik ne sme oddati za prevoz prtljage, ki vsebuje eksplozivne, radioaktivne, kužne, strupene, lahko vnetljive snovi, snovi, ki vsebujejo bakterije, viruse ali so na kakršenkoli način nevarne za varnost, zdravje in življenje potnikov in tretjih.

V kolikor prevoznik sprejme za prevoz tehnične aparate, lomljive in pokvarljive stvari, v nobenem primeru ne odgovarja z okvare ali  škodo, ki bi lahko nastala na stvareh.  

Prevoznik ob končanem prevozu ni dolžan preverjati ali ima potnik pravico prevzeti prtljago.

V primeru poškodovane ali izgubljene prtljage mora potnik prevozniku podati ugovor takoj po končanem prevozu, sicer za poškodbe in izgubo prtljage ne odgovarja.

 

 

11.) IZPOSOJA ŠPORTNIH REKVIZITOV IN OPREME

Najemnina za športno opremo in rekvizite se plačuje v naprej. Ob prevzemu izposojene opreme in rekvizitov kupec podpiše izjavo o najemu, s podpisom katere izrecno soglaša z določili in uporabo teh splošnih pogojev poslovanja.

Po dogovoru s ponudnikom je možna menjava opreme z opremo enake kvalitete in vrednosti; prav tako je mogoča menjava opreme za drugo opremo višje kvalitete z doplačilom razlike v ceni; v primeru da kupec menja opremo za opremo nižje kvalitete ponudnik denarja ne vrne.

Kupec, ki si opremo izposodi prevzema polno odgovornost za opremo.  V primeru, da se oprema v času izposoje poškoduje, za vso škodo odgovarja in jo je dolžan povrniti kupec. Kupec je dolžan povrniti nastalo škodo v višini 70% cene nove opreme. 

V primeru, da kupec zamudi z vračilom opreme, je dolžan plačati dodaten dan najema opreme po veljavnem ceniku. V primeru, da kupec izposojeno opremo vrne pred iztekom najemnega obdobja ponudnik denarja ne vrača.

V kolikor kupec ne vrne opreme v roku 2 dni po izteku najemnega obdobja, ponudnik na PP prijavi krajo opreme. 

V primeru, da v času najema pride do kraje opreme, je kupec dolžan krajo prijaviti na policijsko postajo. Kupec odgovarja za krajo opreme in je dolžan povrniti celotno vrednost ukradene opreme.

Kupec izposojeno opremo in rekvizite uporablja na lastno odgovornost. Ponudnik ne odgovarja kupcu za kakršnokoli  škodo (telesne poškodbe, ipd.), ki jo v času uporabe in pri uporabi opreme in rekvizitov utrpi kupec (padci, nesreče,..).

 

12.)KONČNE DOLOČBE, VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo od 1.8.2019 dalje in so objavljeni na spletni strani http://www.mamut-sport.si/, https://www.slovenija.eu.comin prodajnih mestih ponudnika.

Ponudnik lahko splošne pogoje poslovanja  kadarkoli spremeni. Ponudnik ne jamči za točnost in popolnost objavljenih vsebin in si pridržuje ponujene vsebine in program kadarkoli spremeniti. 

Za reševanje sporov je stvarno pristojno sodišče v Kranju.

 

Te splošne pogoje je sprejel:

MAMUT ŠPORT, TURIZEM, d.o.o.

direktor Jurij Urankar

 

Proceed Booking