Splošni Pogoji Poslovanja

Mamut šport, turizem d.o.o.

Cesta svobode 4a

4260 Bled

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA:

Organizator izbranega produkta (aktivnosti) je turistična agencija, ki je v pogodbi navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja, razen v primerih izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke …). Pri aranžmajih kjer je organizator programa turistična agencija Mamut Slovenija veljajo ti splošni pogoji, sicer veljajo splošni pogoji organizatorja. Ti splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

 

PRIJAVA

Gost se lahko prijavi za turistični produkt (aktivnost) v poslovalnici turistične agencije Mamut Slovenija. Delno plačilo turističnega produkta velja kot prijava. Pogoji plačila so sestavni del turističnega produkta, za večje skupina pa velja posebna pogodba. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in dokumente, ki jih zahteva program izleta ter plačati prijavnino, ki znaša 30% celotne cene. V primeru, da potnik ne nevede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške in posledice, ki bi zaradi tega nastale. Za prijavo se šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika, ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali drugega plačilnega inštrumenta ali drugo dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval podatke za namen prijave. Od prijave potnik lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja.

 

PLAČILO

Za dan plačila se šteje, ko je potnik izvršil plačilo na blagajni turistične agencije Mamut Slovenija ali ko je bilo plačilo prejeto na transakcijski račun. Potnik je ob prijavi dolžan poravnati 30% vrednosti produkta (aktivnosti) oziroma toliko kot je navedeno v programu. Preostanek je potrebno poravnati najkasneje na dan izleta. V primeru neplačila v roku se šteje, da je potnik na svojo željo odstopil od programa in veljajo določila o potnikovi odpovedi udeležbe na aktivnosti. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aktivnosti, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turistični aktivnosti.

 

STORITVE

Storitve, ki so vštete v ceno izleta so specificirane v programu na internetu ali ustno posredovane gostu v agenciji Mamut Slovenija.

 

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI

Mamut Slovenija lahko odpove aktivnost, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine (vremenske razmere), katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in za organizatorja predstavljajo upravičen razlog, da aktivnosti ne izvede. Organizator lahko odpove aktivnost tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto izleta.

Mamut Slovenija je goste dolžan o tem obvestiti najmanj 1 uro pred začetkom izvedbe aktivnosti. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek. Gosti v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov.

 

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA (aktivnosti)

Če gost želi odpovedati svojo udeležbo na aktivnosti, mora to storiti najkasneje 48 ur pred začetkom aktivnosti. V tem primeru se mu povrne celotna vplačana varščina oziroma celotni vplačani znesek.

V primeru da se udeleženci izleta ne pojavijo na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času, Mamut Slovenija obdrži vsaj 30% celotne cene aktivnosti za kritje stroškov, nastalih z rezervacijo aktivnosti.

 

TVEGANJA

Aktivnosti z turistično agencijo Mamut Slovenija (za nadaljne razumevanje termina Mamut; termin Mamut vključuje povezane in priključene organizacije in njihove zaposlene, vodiče, administratorje, direktorje in agente) so namerno oblikovane, da stranke peljejo po neoznačenih poteh do krajev, kjer prometne povezave, poti infrastrukture in varnost, ter ostali standardi niso sofisticirani in so lahko drugačni od tistih v matični državi gosta. Posamezne aktivnosti vključujejo fizično aktivnost, ki je lahko zahtevna, odvisno od kondicijske sposobnosti stranke, ter tveganje za resne telesne poškodbe vključujoč trajno hendikepiranost in smrt zaradi nesreče, bolezni ali aktivnosti ostalih udeležencev. Medicinske ustanove in medicinska služba je lahko težko dostopna in je lahko neprimerna. Izleti prinašajo tudi tveganje za rop, izgubo ali uničenje zasebne lastnine. Nekatere usluge na izletih, vključujoč prevoz, hrano in lokalne aktivnosti, so samostojne in pripadajo samostojnim službam, nad katerim Mamut Slovenija nima nobene kontrole.

 

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Mamut Slovenija mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Gostu je dolžan nuditi vse v programu izleta navedene storitve in mu je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej točko VSEBINA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami. Turistična agencija Mamut Slovenija ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, izgubo ali krajo osebnih predmetov. V tem primeru potnik uveljavlja škodo sam na kraju samem.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Gost je dolžan reklamirati storitev takoj, na izletu samem in to predstavniku agencije, organizatorju ali ponudniku storitve. V kolikor na licu mesta ni mogoče rešiti problema, mora gost obvezno zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih in vseh podrobnostih in pisno nasloviti zahtevek na sedež Mamut Slovenija v roku 2 mesecev po izletu.

Mamut Slovenija je dolžan potniku prvič odgovoriti v roku 8 dni po prejemu zahtevka, dokončno pa v primernem roku, za pridobitev potrebnih podatkov.

Gost, ki po krivdi Mamut Slovenija ni prejel s pogodbo dogovorjenih uslug ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti uslug. Gost ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

 

SODNA PRISTOJNOST

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Kranju.

 

 

 

Bled 1.1.2017                                                                                                                Jurij Urankar direktor